Автосервизи, автомивки и бензиностанции

Приложение на мазниноуловители и каломаслоуловители за автосервизи, автомивки и бензиностанции

Освен цялостно решение и проектиране на ВиК мрежи, пречиствателни станции за битови и промишлени отпадни води, както и помпени станции и изгребни ями, ние от Престан Комерс ООД, предлагаме също така мазниноуловители и каломаслоуловители с различен капацитет. Кало- маслоуловителите намират широко приложение на места, където е възможен разлив на петролни продукти или масла с растителен произход. Такива места са бензиностанции, автосервизи, автомивки, паркинги и гаражи, индустриални площадки и други. Отпадъчните води от обществено- обслужващите обекти като ресторанти, столове, хотели, барове, които съдържат мазнини е задължително да преминават през мазниноуловители.

Отпадната вода замърсена с мазнини, постъпва в първата камера на съоръжението, където се отделят едрите частици чрез процеса седиментация и филтриране, посредством филтърна решетка. Така пречистената вода, преминава във втора камера, къдетo се извършва самото отделяне на всички мазнини, и се отвежда от дъното на мазниноуловителя към канализацията. При каломаслоуловители принципа на работа е подобен, но като допълнение се използва свойството на тежките фракции (примеси), носени от водата (пясък, кал и други), които падат на дъното. На повърхността остават леките фракции (мазнини, масла и горива), и чрез система от прегради и филтри на изхода на каломаслоуловителя, имаме условно чиста вода, която отговаря на нормите и наредбите на българското законодателство. Ние от Престан Комерс ООД предлагаме на своите клиенти широка гама от различни видове и размери на сепаратори на леки течности.