Мазниноуловители и каломаслоуловители

Предназначение и приложение на мазниноуловители и каломаслоуловители

Освен цялостно решение и проектиране на ВиК мрежи, пречиствателни станции за битови и промишлени отпадни води, както и помпени станции и изгребни ями, ние от Престан Комерс ООД, предлагаме също така мазниноуловители и каломаслоуловители с различен капацитет. Мазниноуловителите са сепаратори, предназначени за захващане на различни видове мазнини, които се оттичат в отпадъчните води. Те служат за утаяване и улавяне на различни мазнини, като защита на съоръженията в канализационната мрежа от появата на неприятни миризми, полепвания, замърсявания и паразити.

Използването на мазниноуловители вече е задължително в заведенията за обществено хранене, месо и млеко-преработвателни предприятия и производствени обекти от хранително-вкусовата промишленост. Мазниноуловителите се монтират възможно най- близо до мястото на възникване на тези отпадъчни води. Ако водите съдържат голямо количество мазнини, се препоръчва поставянето им преди локалните пречиствателни станции. По този начин се улеснява работата на съоръженията, и се предотвратяват технически аварии. При разграждането на мазнини попаднали в пречиствателните станции, се повишава киселинността на водата и така се понижава ефективността им.

Мазнините в отпадъчните води са особено вредни за биофилтрите, тъй като дюзите за разпръскване се покриват с мазнина. Възможно е някоя от тях да се запуши, и в резултат се получава неравномерно разпределение на водата, върху съдържанието на биофилтъра. Филтърният материал се задръства, и се налага по- често да бъде сменян. Мазниноуловителите са изработени от висококачествен полипропилен, като отговарят на всички изисквания на Европейското законодателство. Проектирани са, както за надземен монтаж, така и за вкопаване в земята. Мазниноуловителите за подземен монтаж, се поставят в специален усилен резервоар и са предназначени за сепариране на мазнините от отпадни води с по-голям дебит. Използването на некорозиращи материали при тяхната изработка, позволява минимум изисквания за поддръжка и обслужване. Оборудвани са с покритие и капак, изолиращ миризмите, както и хранилище за събиране на мазнините, което може да бъде подвижно или стационарно. Мазниноуловителят е разработен да издържа на всякакви метеорологични условия, при спазване на инструкциите за експлоатация.

Мазниноуловители за кухня

Ние от Престан Комерс ООД проектираме, изработваме и монтираме кухненски мазноуловители, за монтаж под мивка с всякакъв размер. Изцяло съобразени с конкретните нужди, и специфични изисквания на всеки клиент. Отпадъчните води от кухните на обществено- обслужващите обекти като ресторанти, столове и други, се включват в канализационната мрежа, след преминаване през мазниноуловители. Задължително се слагат такива и на хотели, барове, училища и всички хранителни заведения, където има интензивна кухня. Капацитета на мазниноуловителите зависи най- вече от количеството отпадни води.

Технически свойства и параметри на мазниноуловители и каломаслоуловители. Принцип на действие:

Отпадъчната вода, замърсена с мазнини, постъпва в първата камера на съоръжението, където се отделят едрите частици чрез процеса седиментация и филтриране, посредством филтърна решетка. Благодарение на неспособността на мазнините да се разтварят във вода, и факта, че са по- леки от нея, ние успяваме да ги отделим и в последствие да ги премахнем по механичен път. Така пречистената вода, преминава във втора камера, къдетo се извършва самото отделяне на всички мазнини, и се отвежда от дъното на мазниноуловителя към канализацията. По- малките мазниноуловители обикновено имат несменяема разделителна преграда, и една филтърна решетка за регулиране на потока, и филтриране на отпадъчната вода. По- големите и по- сложни сепаратори имат сменяема разделителна преграда, и филтърна решетка. Препоръчително е периодично да се почиства съоръжението от повърхностните мазнини, както и утаилите се инертни или биологични утайки.

При каломаслоуловители принципа на работа е подобен, но като допълнение се използва свойството на тежките фракции (примеси), носени от водата (пясък, кал и други), които падат на дъното. На повърхността остават леките фракции (мазнини, масла и горива), и чрез система от прегради и филтри на изхода на каломаслоуловителя, имаме условно чиста вода, която отговаря на нормите и наредбите на българското законодателство. Кало-маслоуловителите намират широко приложение на места, където е възможен разлив на петролни продукти или масла с растителен произход. Такива места са бензиностанции, автосервизи, автомивки, паркинги и гаражи, индустриални площадки и други. Някой кало-маслоуловители имат вграден коалисцентен филтър, чрез който сепарирането на масла и петролни продукти се извършва с по- голяма ефективност. Използват се там, където се налага отпадъчните води да бъдат изхвърлени директно в природата. Друг клас от тях работят без допълнителен филтър, на принципа на гравитационното сепариране на леките течности и се използват за отпадъчни води, които ще се изхвърлят в канализацията. Капацитета на сепараторите се определя от дебита на входящите води, за 1 секунда. Ние от Престан Комерс ООД предлагаме на своите клиенти широка гама от различни видове и размери на сепаратори на леки течности.

Предимства на мазниноуловители и каломаслоуловители

  • Лесен монтаж;
  • Употреба на некорозиращи материали;
  • Стабилна конструкция;
  • Минимални изиквания за поддръжка и обслужване;
  • Повишава ефективността на пречиствателните станции за отпадни води;
  • Възможен монтаж под и над нивото на земята;
  • Голям капацитет и лесно почистване;

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВКОПАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ

Съоръженията са изработени от полиетилен или полипропилен и са предназначени за подземен и надземен монтаж, за съхранение на течности, които не са агресивни към тези материали.
Подходящи са за съхранение на питейни, дъждовни и/или отпадни води .
Не е желателно съхраняването на течности с температура над 100 градуса по Целзий. Съоръженията не са проектирани да бъдат излагани на положително или отрицателно налягане. Съоръженията не са предназначени за съхранение на петролни продукти.

ДОСТАВКА И РАЗТОВАРВАНЕ

Разтоварването и пускането в строителната яма се извършва (ако не е уговорено друго) за сметка и риск на инвеститора, т.е. лицето, упълномощено от него (клиентът). Евентуално разходите за обратно връщане, които са в следствие на неясно видни лоши условия за доставка, се поемат от инвеститора, както и заради забавянето и/или липса на готовност за монтаж на строителната площадка.
В зависимост от атмосферните условия на строителната площадка трябва да има на разположение осветление. Товаро-разтоварната техника се осигурява от страна на инвеститора.

ИНСТРУКЦИИ:

А. Изкопа трябва да бъде от 50 см. до 100 см по-голям от размерите на съоръжението. Дъното на ямата трябва да е уплътнено (трамбовано), нивелирано и подложено с 10 – 20 см. пясък. При много влажни почви, дъното трябва да е подложено с чакъл, и след това пясък или бетон. Формата на ямата трябва да бъде под формата на правоъгълен паралелепипед с вертикални ръбове 45º – 80º, ако структурата на земята позволява. На дъното се бетонира бетонна плоча и с това се предотвратява неравномерно потъване на резервоара. Плочата трябва да бъде равна и под нивелир. Преди да се постави съоръжението в изкопа се проверява къде са маркирани входа, свързването и изхода.
Б. Съоръжението се разтоварва внимателно на ръка или посредством строителна механизация, която е задължение на инвеститора. Резервоара, сепаратора или пречиствателната станция с помощта на въжета, колани или сапани се полага внимателно в изкопа. Ако на строителния обект има адекватна механизация, свързва се на ушите на резервоара и леко се спуска в ямата и се нивелира добре във всички посоки. Да се внимава за механичните повреди, които могат да възникнат при падане, т.е. удар в случай на неспазване на инструкцията за вкопаване.
В. Когато резервоара се намира в ямата, и е нивелиран във всички посоки, започваме да го пълним с вода и да се засипва пясък с гранулация 0 – 6 мм или друг вид баластра в зависимост от особеностите на терена и самото съоръжение, докато се уплътни добре. Моля, коснултирайте се с фирмата производител за повече информация. За изравняване на външния и вътрешен натиск, първо трябва да напълним с вода 1/4 от съоръжението, след това зариване до 1/4 от съоръжението, до същото ниво. По този начин се пълни, зарива и уплътнява съоръжението на няколко етапа. Сипваме само с пясък и/или отсявка. Съоръженията за подземен монтаж осигуряват формата и непропускливостта, а материалът около него, с който са зарити и качеството на монтажа, осигуряват здравината на цялото съоръжение. Резервоарите не могат да бъдат третирани, като носеща конструкция. Последните 25-30 см. от резервоара, по избор може да се изпълнят със земя. При сипването капакът на сервизния люк трябва да бъде поставен с цел предотвратяване на попадане на замърсявания в съоръжението.
Г. Съоръжението може да се засипе хоризонтално до максималната височина на сервизния люк, указана в чертежа на всяко едно съоръжение (кота в края на съоръжението и кота на терена). Засипването с повече от това може да доведе до деформации и/или счупвания. Така капака на съоръжението е над равнината на земята. В случай на по-висок натиск, който доведе до повреди на съоръжението, рискът и отговорността се носят от инвеститора (клиентът). Същото води до отпадане на гаранцията на съоръжението, поради неспазване на по-горе упоменатите условия.

На терена над съоръжението в периметър от около 1,5 метра или повече разстояние не може да се шофира – може да се ползва само за зелени площи или пешеходна зона. Ако искаме на мястото, където се намира резервоара да се шофира или да се ползва като паркинг необходимо е да се направи стомано-бетонна конструкция. Размерите и армировката трябва да Ви изчисли строителен инженер – конструктор. Съоръжението не трябва да носи тежестта от бетонната плоча.
Внимание, бъдете внимателни с деца играещи наоколо, тъй като има опасност от отваряне на капака и падане в съоръжението. При необходимост да се поставят заключващи механизми.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЗАРАВЯНЕ

ПОДПОЧВЕНИ И/ИЛИ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

При риск от високо ниво на подпочвените или дренажни и повърхностни дъждовни води трябва да се изгради бетонна плоча, към която да се закрепи съоръжението. В бетонната плоча при бетониране се поставят котви с уши, където в случай на закрепване ще се захванат укрепителни колани. Можа де са поставят анкери във вече отлетият бетон. Резервоара се прикрепва на поне две места. Когато резервоарът е монтиран и закрепен се започва с пълнене, и както в раздела “C”, разликата е, че до 1/2 от височината на резервоара насипваме земновлажен бетон и после се продължава с насипа (виж глава C).

ГЛИНЕСТ и/или СКАЛИСТ ТЕРЕН

При вкопаване на съоръжението в глинеста или скалиста почва е необходимо да се изгради дренажна система, която да отвежда повърхностни и подпочвените води извън изкопа на по-ниско ниво от дъното, на което е положен резервоара или чрез дренажна шахта с помпа извън изкопа. В противен случай тази вода ще окаже допълнително налягане върху съоръжението и дори да предизвика изкривяването му, особено когато в него няма вода.

НАКЛОНЕН / ХЛЪЗГАВ ТЕРЕН

При вкопаване на съоръжения на силно наклонени терени с вероятност за движение на земни маси е необходимо да се изгради бетонна стена на критичната страна на терена, предотвратяваща евентуален натиск на почвата върху съоръжението.

ВКОПАВАНЕ В ПАРКИНГ ИЛИ УЛИЦА

Когато се налага върху съоръжението да има изграден паркинг или да преминават автомобили, или ако съоръжението трябва да бъде заровено на дълбочина над 50 см. е необходимо да се изгради прецизно изчислена защитна железобетонна плоча, която да поеме натиска на земните маси и превозните средства. Най-лесният начин е след като съоръжението бъде зарито с инертен материал, покривайки неговия таван с около 20 см., изкопа да се разшири, и на цялата площ да се изгради железобетонна плоча. Целта е плочата да стъпи на твърда уплътнена почва (не на обратния насип) за да се избегне слягане. При по-големи натоварвания от автомобилите е необходимо да се изпълни стомано-бетонова конструкция проектирана от инженер-контсруктор. При дълбоко вкопаване на съоръжението е необходимо да се удължат ревизионните люкове и/или цялото съоръжение.

ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ.

Към съоръженията могат да бъдат присъединени тръби с различен диаметър посредством гумен маншон или термопластична заварка. Съоръженията могат да бъдат свързани едно с друго посредством тръби, като по този начин се увеличава общия обем. В зависимост от вида на материалите (полипропилен или полиетилен), от които е произведено съоръжението, трябва да се има предвид минималната допустима температура (за полипропилен до 5 ˚С, за полиетилен до -20 ˚С) на околната среда по време на монтаж. Под тези температури не е желателно да се извършват монтажни дейности поради вероятност от повреди на съоръженията.

ГАРАНЦИЯ
Престан Комерс ООД декларира, че продуктът в рамките на гаранционния срок работи перфектно, само при точното спазване на всичко описано в “Инструкцията за вкопаване”.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

60 месеца на резервоарите.
24 месеца на механичните и електрически елементи.
Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Гаранцията предполага нормални условия на експлоатация и професионална поддръжка.
Гаранцията не важи:

– В случай на неспазване на приложените инструкции или небрежно боравене с продукта.
-В случай на неправилна употреба.
-В случай на механична повреда по вина на клиента или от трето лице.
-В смущения в продукта, извършени от неупълномощено лице, добавяне/използване на елементи, които не принадлежат към съоръжението.
-В случай на непрофесионално поведение за поддръжка.
-В случай на повреда в резултат на природни бедствия – наводнения, пожари, земетресения или друга непреодолима сила.
Запазваме си правото за печатни грешки и промяна.

Последна актуализация на документа: декември 2022 год.