Пречиствателни станции

Предназначение и приложение на пречиствателните станции

Проектираме и произвеждаме, пречиствателни станции обхващащи широк спектър от изисквания, за пречистване на всички видове отпадни води. Ние от ПРЕСТАН КОМЕРС ООД правим възможно проектирането, на пречиствателни и помпени станции, спрямо индивидуалните изисквания на всеки наш клиент. Използваните материали и оборудване, са от най- добрите производители в този сектор. Биологичния процес на пречистване не отделя миризми и шум, има нисък разход на енергия и ниски разходи за поддръжка.

Използваните материали, елементи и оборудване се произвеждат от водещи компании в бранша от цял свят: Германия, Австрия, Япония, Италия, Швейцария и други. Гарантираме с бърза инсталация на системите, без нужда от сложна и скъпа подготовка. Съоръженията са скрити на 99% под земята, без никаква опастност от замърсяване на почвата и замръзване. Предлагаме удължена гаранция, и възможности за допълнителни споразумения по отношение на поддръжката.

Пречиствателните станции, които ние от ПРЕСТАН КОМЕРС ООД предлагаме, са подходящи за пречистване на отпадни води от източници като вилни селища, къмпинги, еднофамилни къщи, бизнес сгради, производствени предприятия, и други съоръжения, които са ограничени или не могат да използват канализация, и няма къде да отвеждат отпадните си води. Съвременните технологии при производствения процес, водят до постигане на високи резултати на продуктите, както и устойчиво развитие на околната среда.

Ние предлагаме пълен инженеринг, насочен към решаването на нарастващите проблеми във водния сектор през последните години у нас. Екипът ни се ръководи от професионалисти в проектирането на ВиК мрежи, пречиствателни станции за битови и промишлени отпадни води. Нашите високо квалифицирани кадри работят качествено, изпълнявайки индивидуални проекти и сложни казуси. Ние се стремим, да спечелим доверието както на инвеститорите, така и на крайните потребители на нашите продукти и услуги. Използването на пречиствателни станции, е от голямо значение за възстановяване на природните ресурси, опазването на околната среда и екологичното равновесие. Имаме възможност да живеем в хармония с природата, и да допринесем за по-чист свят.

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Биологично пречистване Pure Sys.

Престан Комерс ООД предлага съвременни решения, за пречистване на отпадъчните води от населени места, със съответния брой еквивалент жители, които водят до постигане на качествена и балансирана жизнена среда, както и устойчиво развитие на околната среда, съгласно изискванията на Българското и Европейското законодателство. Биологичните пречиствателни станции от този тип, се изработват изцяло от конструкционни полимерни материали (полипропилен “РР” и полиетилен “PEHD”), от Германия и Австрия. Те гарантират дълъг експлоатационен живот, бързина и надеждност на производството.

Основните процеси в пречиствателните съоръжения, от типа Pure Sys протичат под въздействието на определени микроорганизми, идентично с естественото самопречистване във водите, или горните слоеве на почвата. За отстраняването на биологичните замърсители от отпадните води в населените места, се използват различни съоръжения, специално разработени за тази цел. Водите, пречистени чрез нашата технология не загниват, имат бистър цвят и при прилагане на методи за допълнително обеззаразяване се отстраняват над 95% от болестотворните бактерии.

Технологична схема на пречиствателните съоръжения Pure Sys включва в себе си следните елементи:

 • Механично пречистване – груба решетка/ дробилка за едрите замърсители;
 • Биологично пречистване за отстраняване на биогенни елементи въглерод, азот и симултантно отстраняване на фосфор чрез утаяване;
 • Биологично третиране на утайките, отделени от пречиствателното съоръжение в различните технологични стъпала – аеробен стабилизатор за стабилизация на утайката;
 • Аерационна система, състояща се от компресор, разпределителна мрежа за въздух и аериращи елементи;
 • Ерлифтна помпа за рециркулация на активната утайка в денитрификатора;
 • Ерлифтна помпа за прехвърляне на излишната активна утайка в аеробния стабилизатор;
 • Ламелен вторичен утаител или обемен такъв, вграден в нитрификационната зона;
 • Система за обеззаразяване – хлорно стъпало или UV лампи (при желание на инвеститора).
Технологията Pure Sys за пречистване на води, позволява тяхното използване за технологични нужди. С това се осигуряват следните предимства:

 • Отсраняване на неприятни миризми;
 • Компактност на съоръженията;
 • Намалени разходи и кратък срок на изпълнение;
 • Частично или напълно автоматизирани процеси (в зависимост от желанието на инвеститора);
 • Излишната активна утайка се стабилизира в аеробни условия, което предотвратява отделянето на неприятни миризми. Същата може да се използва и за наторяване;
 • Намален обем на излишната активна утайка;
 • Предоставяне на пълна документация от технически спецификации за ПСОВ;
 • Системата притежава висока производителност, което позволява пречистването на отпадъчните води на всякакви обекти за обществено ползване: ресторанти, хотели, училища, вилни селища и други.

Малки пречиствателни станции (цилиндрична форма)

Модел Брой жители Q ср.д.
м3/д.
Габаритни размери , метри(м.)
Диаметър Височина
ПСОВ5 3 – 6 0,75 1,45 1,50
ПСОВ10 7 – 12 1,35 1,70 1,50
ПСОВ15 12 – 18 2,02 1,95 1,50
ПСОВ20 18 – 22 2,70 1,75 2,00
ПСОВ25 22 – 30 3,35 1,95 2,00
ПСОВ30 30 – 38 4,05 2,40 2,00
ПСОВ40 36 – 46 5,40 2,70 2,00
ПСОВ50 50 – 60 6,75 3,10 2,00

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на отпадъчни води от еднофамилни къщи, вилни селища, крайпътни заведения, малки комплекси, мотели и други. Те са локални съоръжения, а монтажът им е възможен на всякакъв терен. Те се монтират на места, където няма изградена канализационна система. Пречиствателното устройство се инсталира под земята, върху предварително изградена основа. Минималните годишни експлоатационни разходи във времето, десетократно възвръщат първоначалната инвестиция и им дават много добро преимущество. Друго основно предимство на индивидуалните пречиствателни станции е, повторната употреба на пречистените води за напояване на градини, земеделски площи и т.н. Може да разчитате на нашата експертна оценка, за избора на пречиствателна станция, според особеностите на вашия обект. Избора зависи основно от броя на хората, която обслужва, качеството на водата, а също така за каква цел ще бъде използвана. Осигуряваме качествен, бърз монтаж и поддръжка, както и реализирането на индивидуални проекти, отговарящи на условията и изискванията на нашите клиенти.

Най-голямо приложение намират пречиствателните станции за къщи

Често срещан проблем е липсата на канализационна мрежа, в немалка част от населените места, както и в по-отдалечените райони. Изграждането на собствена еднофамилна къща или вила в такава местност, в редица случаи се оказва истинско предизвикателство. Ние ще решим проблема с отпадните води на Вашият обект, независимо от неговото разположение. Предлагаме Ви бърза инсталация на системите, без нужда от сложна и скъпа подготовка, както и ниски разходи за строително-монтажни дейности.

Големи пречиствателни станции (правоъгълна форма)

Модел Брой жители Q ср.д.
м3/д.
Габаритни размери , метри(м.)
Д. Ш. В.
ПСОВ60 60-70 8,10 4,50 2,50 2,00
ПСОВ75 72-90 10,12 4,50 4,0 2,00
ПСОВ100 95-110 13,50 4,50 4,50 2,00
ПСОВ120 120-135 16,25 4,50 5,00 2,00
ПСОВ150 140-160 20,25 5,00 5,00 2,00
ПСОВ170 160-185 23,00 6,00 5,00 2,00
ПСОВ200 190-230 27,00 5,00 5,00 2,00
ПСОВ250 235-280 33,75 7,00 5,00 2,20
ПСОВ300 285-370 40,50 7,00 6,00 2,20
ПСОВ400 375-470 54,00 7,00 7,00 2,30
ПСОВ500 470-580 67,50 7,00 9,00 2,30

Големите пречиствателни станции се използват за пречистване на обекти като хотели, вилни селища, курортни комплекси, села, къмпинги, градини и други, където липсва канализационна система или свързването към нея е невъзможно. Конструкцията на системата зависи от броя на хората, като големите пречиствателни станции са със среден диапазон от 60 до 500 еквивалент жители. Пречиствателните станции са проектирани, произведени и съобразени изцяло с нуждите и особеностите на обекта. Натрупаният опит, който имаме е ключов в решаването на множество специфични ситуации, свързани с канализационната система, които на пръв поглед изглеждат нерешими. Ние от Престан Комерс ООД разполагаме с материална база, оборудвана със специализирани машини и техника, необходими за бързото и качествено изработване на цяла гама от модели с различни размери на пречиствателни станции.

Видове пречиствателни процеси протичащи в пречиствателните станции за отпадъчни води от типа Pure Sys:

 • Механично пречистване- отпадните води от съответния обект се включват в съоръжението за пречистване и попадат първо върху груба решетка. Чрез нея се отстраняват по- едрите примеси от водата.
 • Биологично пречистване- основава се на превръщане на съдържащите се в отпадните води органични замърсители в по- прости съединения, благодарение на жизнената дейност на микроорганизмите. Технологичната схема гарантира параметрите на пречистена вода, съгласно Наредба №6/9.11.2000г., обн. в ДВ на 23.03.2004 г.

Технологична схема на пречиствателните станции за отпадъчни води от типа Pure Sys, включваща следните елементи:

 • Приемна шахта (при съоръжения с капацитет над 50 е.ж.)- изградена от полипропилен;
 • Груба решетка- служи за задържане на едрите влачени от водата примеси, като предпазва следващите съоръжения от блокиране и облекчава нормалната експлоатация;
 • Помпа – дробилка (при съоръжения с капацитет над 50 е.ж. или по желание на инвеститора);
 • Биологично стъпало за отстраняване на биогенни елементи. Биологичното пречистване се реализира в две отделения- безкислородна зона и аеробна зона;
 • Вторичен ламелен утаител;
 • Аеробен стабилизатор;
 • Гравитационен утайкоуплътнител към аеробния стабилизатор;
 • Аерационна система, състояща се от компресор, разпределителна мрежа за въздух и аериращи елементи(дифузери);
 • Еърлифтни помпи за рециркулация на нитратния поток в денитрификатора;
 • Миксер за разбиване на сместа отпадъчна вода – утайка в денитрификатора
 • Еърлифтна помпа (по преценка на инвеститора) за изваждане и обезводняване на излишната активна утайка
 • Зона за обеззаразяване на пречистената отпадъчна вода;
 • Система за дозиране на FeCI3 за отстраняване на фосфора (по преценка на инвеститора и при изискване на РИОСВ);
 • Автоматизирана система на управление и контрол на пречиствателната станция.

Спецификации и харектеристики на пречиствателните станции, с които се отличаваме от другите

Системите, които предлагаме са съобразени с последните нововъведения и изисквания на европейското и българско законодателство. В тях сме заложили на високото качество, на използваните материали и оборудване, висок професионализъм на екипа от служители, както и на специалното отношение към всеки един клиент.

С какво се отличаваме от другите?

 • Проектираме, произвеждаме и монтираме продукти, съобразени изцяло с нуждите и особеностите на обекта;
 • Предлагаме индивидуално решение според конкретния случай;
 • Работим с материали, които не корозират, и елементи притежаващи дълъг експлоатационен живот;
 • Оборудването ни е на водещи японски марки за компресори и помпи;
 • При авария или нарушена работа на съоръженията, предлагаме бърза реакция в рамките на 72 часа;
 • Системата ни за управление е с висока степен на защита (от токови удари, влага и външна интервенция). Тя е съпроводена и със сертификат за качество, декларация за съответствие и обяснителна записка;
 • Опростено обслужване;
 • Предлагаме обучение на персонал за следене на системите;
 • Предлагаме възможност за промяна на размери, и компоновка по време на производствения процес;
 • Монтажа извършваме при всякакви условия, дори и при големи дълбочини;

Какво печелите Вие, нашите клиенти?

 • Липса на годишни експлоатационни разходи, в сравнение с наличие на друга система;
 • Бърза инсталация на системата/ите, без нужда от сложна и скъпа подготовка;
 • Минимални разходки за СМР (при желание от Ваша страна, можем да ги изпълним и ние);
 • Почистване на системата/ите през дълъг период от време (при нормална експлоатация- 12-18 месеца);
 • Съоръжението/ията са скрити на 99 % под земята, което предотвратява измръзване;
 • Влагане на материали с практически доживотна гаранция (50 години);
 • Използваните материали и оборудване са от водещите марки в сектора;
 • Удължена гаранция и възможности за допълнителни споразумения по отношения на обслужването;
 • Възможност за избор на вида и дебелината на материалите (без това да се отразява на здравината и надежността на конструкцията/ите);
 • Възможност да допринесем за по- чиста околна среда;

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВКОПАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Съоръженията са изработени от полиетилен или полипропилен и са предназначени за подземен и надземен монтаж, за съхранение на течности, които не са агресивни към тези материали.
Подходящи са за съхранение на питейни, дъждовни и/или отпадни води .
Не е желателно съхраняването на течности с температура над 100 градуса по Целзий. Съоръженията не са проектирани да бъдат излагани на положително или отрицателно налягане. Съоръженията не са предназначени за съхранение на петролни продукти.

ДОСТАВКА И РАЗТОВАРВАНЕ

Разтоварването и пускането в строителната яма се извършва (ако не е уговорено друго) за сметка и риск на инвеститора, т.е. лицето, упълномощено от него (клиентът). Евентуално разходите за обратно връщане, които са в следствие на неясно видни лоши условия за доставка, се поемат от инвеститора, както и заради забавянето и/или липса на готовност за монтаж на строителната площадка.
В зависимост от атмосферните условия на строителната площадка трябва да има на разположение осветление. Товаро-разтоварната техника се осигурява от страна на инвеститора.

ИНСТРУКЦИИ:

А. Изкопа трябва да бъде от 50 см. до 100 см по-голям от размерите на съоръжението. Дъното на ямата трябва да е уплътнено (трамбовано), нивелирано и подложено с 10 – 20 см. пясък. При много влажни почви, дъното трябва да е подложено с чакъл, и след това пясък или бетон. Формата на ямата трябва да бъде под формата на правоъгълен паралелепипед с вертикални ръбове 45º – 80º, ако структурата на земята позволява. На дъното се бетонира бетонна плоча и с това се предотвратява неравномерно потъване на резервоара. Плочата трябва да бъде равна и под нивелир. Преди да се постави съоръжението в изкопа се проверява къде са маркирани входа, свързването и изхода.
Б. Съоръжението се разтоварва внимателно на ръка или посредством строителна механизация, която е задължение на инвеститора. Резервоара, сепаратора или пречиствателната станция с помощта на въжета, колани или сапани се полага внимателно в изкопа. Ако на строителния обект има адекватна механизация, свързва се на ушите на резервоара и леко се спуска в ямата и се нивелира добре във всички посоки. Да се внимава за механичните повреди, които могат да възникнат при падане, т.е. удар в случай на неспазване на инструкцията за вкопаване.
В. Когато резервоара се намира в ямата, и е нивелиран във всички посоки, започваме да го пълним с вода и да се засипва пясък с гранулация 0 – 6 мм или друг вид баластра в зависимост от особеностите на терена и самото съоръжение, докато се уплътни добре. Моля, коснултирайте се с фирмата производител за повече информация. За изравняване на външния и вътрешен натиск, първо трябва да напълним с вода 1/4 от съоръжението, след това зариване до 1/4 от съоръжението, до същото ниво. По този начин се пълни, зарива и уплътнява съоръжението на няколко етапа. Сипваме само с пясък и/или отсявка. Съоръженията за подземен монтаж осигуряват формата и непропускливостта, а материалът около него, с който са зарити и качеството на монтажа, осигуряват здравината на цялото съоръжение. Резервоарите не могат да бъдат третирани, като носеща конструкция. Последните 25-30 см. от резервоара, по избор може да се изпълнят със земя. При сипването капакът на сервизния люк трябва да бъде поставен с цел предотвратяване на попадане на замърсявания в съоръжението.
Г. Съоръжението може да се засипе хоризонтално до максималната височина на сервизния люк, указана в чертежа на всяко едно съоръжение (кота в края на съоръжението и кота на терена). Засипването с повече от това може да доведе до деформации и/или счупвания. Така капака на съоръжението е над равнината на земята. В случай на по-висок натиск, който доведе до повреди на съоръжението, рискът и отговорността се носят от инвеститора (клиентът). Същото води до отпадане на гаранцията на съоръжението, поради неспазване на по-горе упоменатите условия.

На терена над съоръжението в периметър от около 1,5 метра или повече разстояние не може да се шофира – може да се ползва само за зелени площи или пешеходна зона. Ако искаме на мястото, където се намира резервоара да се шофира или да се ползва като паркинг необходимо е да се направи стомано-бетонна конструкция. Размерите и армировката трябва да Ви изчисли строителен инженер – конструктор. Съоръжението не трябва да носи тежестта от бетонната плоча.
Внимание, бъдете внимателни с деца играещи наоколо, тъй като има опасност от отваряне на капака и падане в съоръжението. При необходимост да се поставят заключващи механизми.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЗАРАВЯНЕ

ПОДПОЧВЕНИ И/ИЛИ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

При риск от високо ниво на подпочвените или дренажни и повърхностни дъждовни води трябва да се изгради бетонна плоча, към която да се закрепи съоръжението. В бетонната плоча при бетониране се поставят котви с уши, където в случай на закрепване ще се захванат укрепителни колани. Можа де са поставят анкери във вече отлетият бетон. Резервоара се прикрепва на поне две места. Когато резервоарът е монтиран и закрепен се започва с пълнене, и както в раздела “C”, разликата е, че до 1/2 от височината на резервоара насипваме земновлажен бетон и после се продължава с насипа (виж глава C).

ГЛИНЕСТ и/или СКАЛИСТ ТЕРЕН

При вкопаване на съоръжението в глинеста или скалиста почва е необходимо да се изгради дренажна система, която да отвежда повърхностни и подпочвените води извън изкопа на по-ниско ниво от дъното, на което е положен резервоара или чрез дренажна шахта с помпа извън изкопа. В противен случай тази вода ще окаже допълнително налягане върху съоръжението и дори да предизвика изкривяването му, особено когато в него няма вода.

НАКЛОНЕН / ХЛЪЗГАВ ТЕРЕН

При вкопаване на съоръжения на силно наклонени терени с вероятност за движение на земни маси е необходимо да се изгради бетонна стена на критичната страна на терена, предотвратяваща евентуален натиск на почвата върху съоръжението.

ВКОПАВАНЕ В ПАРКИНГ ИЛИ УЛИЦА

Когато се налага върху съоръжението да има изграден паркинг или да преминават автомобили, или ако съоръжението трябва да бъде заровено на дълбочина над 50 см. е необходимо да се изгради прецизно изчислена защитна железобетонна плоча, която да поеме натиска на земните маси и превозните средства. Най-лесният начин е след като съоръжението бъде зарито с инертен материал, покривайки неговия таван с около 20 см., изкопа да се разшири, и на цялата площ да се изгради железобетонна плоча. Целта е плочата да стъпи на твърда уплътнена почва (не на обратния насип) за да се избегне слягане. При по-големи натоварвания от автомобилите е необходимо да се изпълни стомано-бетонова конструкция проектирана от инженер-контсруктор. При дълбоко вкопаване на съоръжението е необходимо да се удължат ревизионните люкове и/или цялото съоръжение.

ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ.

Към съоръженията могат да бъдат присъединени тръби с различен диаметър посредством гумен маншон или термопластична заварка. Съоръженията могат да бъдат свързани едно с друго посредством тръби, като по този начин се увеличава общия обем. В зависимост от вида на материалите (полипропилен или полиетилен), от които е произведено съоръжението, трябва да се има предвид минималната допустима температура (за полипропилен до 5 ˚С, за полиетилен до -20 ˚С) на околната среда по време на монтаж. Под тези температури не е желателно да се извършват монтажни дейности поради вероятност от повреди на съоръженията.

ГАРАНЦИЯ
Престан Комерс ООД декларира, че продуктът в рамките на гаранционния срок работи перфектно, само при точното спазване на всичко описано в “Инструкцията за вкопаване”.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

60 месеца на резервоарите.
24 месеца на механичните и електрически елементи.
Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Гаранцията предполага нормални условия на експлоатация и професионална поддръжка.
Гаранцията не важи:

– В случай на неспазване на приложените инструкции или небрежно боравене с продукта.
-В случай на неправилна употреба.
-В случай на механична повреда по вина на клиента или от трето лице.
-В смущения в продукта, извършени от неупълномощено лице, добавяне/използване на елементи, които не принадлежат към съоръжението.
-В случай на непрофесионално поведение за поддръжка.
-В случай на повреда в резултат на природни бедствия – наводнения, пожари, земетресения или друга непреодолима сила.
Запазваме си правото за печатни грешки и промяна.

Последна актуализация на документа: юли 2023 год.